La present Política de Privacitat és aplicable al tractament de dades personals per part de Selmetron, S.L. (En endavant l’ “Empresa”) dins de la seva web, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital en què l’empresa tracti dades personals.

1.- Responsable del tractament de les dades:
Selmetron, S.L. amb CIF B63204424 domicili en C / Bisaura, 25 Pol. Ind. La Teuleria. 08.588 Sora (Barcelona) i correu electrònic info@selmetron.com és el responsable del tractament de les dades facilitades, i informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i Garanties dels Drets Digitals.

2.- Legitimació del tractament de les dades:
La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de l’usuari. Els usuaris mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Totes les dades sol•licitades a través del servei web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació de servei, en cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i el servei que el prestador li faciliti, siguin ajustats completament a les seves necessitats.
La base jurídica per al tractament de les dades en el Reglament Europeu 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell;
.- Art 6.1 a) l’interessat dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;
.- Art 6.1 b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;
.- Art 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.

3.- Finalitat del Tractament:
La finalitat és mantenir una relació comercial amb l’usuari de la web, app i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital de l’empresa. Per realitzar el tractament les operacions previstes són:
.- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
.- Enviar comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials quan l’usuari hagi donat el seu consentiment.
.- En el cas d’aportar-nos les teves dades curriculars o enviar-nos el teu currículum, utilitzarem les teves dades per a la gestió del contacte i dels processos de selecció que portem a terme.

4.- Conservació de les dades:
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu de mantenir la finalitat de el tractament. Quan ja no siguin necessàries per a tal fi es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la total destrucció de les mateixes. Les dades personals proporcionades per a l’interessat es mantindran tot i sol•licitada la seva supressió per part d’ell mateix, limitant el seu tractament, únicament al compliment d’obligacions legals i / o a l’exercici o a la defensa de reclamacions.

5.- Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades:
A l’usuari li assisteixen els drets de:
.- Dret d’Accés, article 15 del RGPD.
.- Dret de Rectificació, article 16 RGPD
.- Dret de supressió (Dret a l’Oblit), article 17 RGPD.
.- Dret a la Limitació del Tractament, article 18 RGPD.
.- Dret a la Portabilitat de les dades, article 20 RGPD
.- Dret d’oposició, article 21 RGPD.
Aquests drets són:
.- Saber si tractem les vostres dades o no.
.- Accedir a les dades personals teus que disposem.
.- A rectificar les teves dades que no siguin correctes.
.- Sol•licitar la supressió de les teves dades o retirar-nos el consentiment atorgat.
.- A sol•licitar la limitació del tractament de les teves dades, en el cas només es conservaran d’acord
amb la normativa vigent.
.- Portabilitat de les teves dades, et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú. també
podem enviar-los a el nou responsable que ens indiquis. Només és vàlid en determinats supòsits.

Igualment té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, www.agpd.es, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Per exercir el seu dret l’usuari ha d’enviar fotocòpia del D.N.I. o passaport a:
Selmetron, S.L. amb CIF B63204424 domicili en C / Bisaura, 25 Pol. Ind. La Teuleria. 08.588 Sora (Barcelona) i correu electrònic info@selmetron.com

6.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades:
L’Empresa informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del Tractament. Les dades que se subministren als nostres proveïdors de serveis (Gestoria, etc.) es realitzen sota la signatura del contracte d’Encarregat del Tractament exigit per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. Si es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanaria prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris.

7.- Menors d’Edat:
Si ets una persona usuària menor d’edat has de comptar amb el previ consentiment dels teus pares o tutors, abans de procedir a la inclusió de les teves dades personals a la nostra web. L’ “Empresa” s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’ incompliment d’aquest requisit.

8.- Mesures de Seguretat:
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de dades personals i els principis descrits en l’article 5 del RGPD. Es garanteix que s’han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

9.- Transferències Internacionals de Dades:
Les dades que recollim s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas que es puguin transferir i tractar en un país fora de l’Espai Econòmic Europeu es garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.